Thursday, November 06, 2014

The Tverberg Estimate of Future Energy Production

This is Gail Tverberg's estimate of future energy production. For reasons best explained by Gail herself on her blog, I believe this graph represents the most accurate prediction of our future. Now imagine what it will be like. Imagine the human suffering embedded in this graph! All the debt defaults, bankruptcies, unemployment and poverty. Broken supply lines and entropic decay to our infrastructure which will never be repaired. Famines, pestilence and violence. Fascism, failed states, and bloody insurrections. Imagine billions starving to death or otherwise meeting their premature demise. This is the Four Horsemen of the Apocalypse represented as an energy graph, and it is our near future. In 2035, the energy production available to humanity will likely be down to 25% of what it is today. If you thought peak oil meant maybe you would be driving an electric car in 2035, think again, because that kind of green delusional future would require more energy consumption rather than less. And we will get less. A LOT less. The 7000 jobs lost in the Norwegian oil industry thus far is only the beginning, as even the mainstream media is catching on to now.

13 comments:

Anonymous said...

Den nye straffeloven av 2005, som ennå ikke er trådt i kraft, har en mer teknologinøytral
ordbruk og i dens § 10, (2) kan vi lese definisjonen som etter all sannsynlighet ville gitt
Berge-saken et annet utfall:
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35430/172781.pdf?sequence=4


Det vil bli interessant å følge rettsaken til Berge

Eivind Berge said...

Med den nye straffeloven ville saken sikkert fått et annet utfall i første omgang, i den forstand at vi ville unngått avsporingen med om bloggen min var "offentlig" eller ikke. Men det er uvesentlig, for til syvende og sist er ingen av ytringene mine straffbare uansett. Jeg ville blitt frikjent i en rettssak, akkurat som Arslan Hussain ble det, for jeg har aldri oppfordret direkte til iverksettelse. Jeg har bare forherliget politidrap og gjort det klinkende klart at jeg støtter dette virkemidlet i mannskampen, og det er det lov å si etter både gjeldende og fremtidig straffelov.

Anonymous said...

i mastergraden hevdes det noe annet

""Da retten konkluderte med at det å ”blogge” ikke kan regnes som en offentlig handling,
drøftet de heller ikke hvorvidt ytringene til Berge var utenfor/innenfor ytringsfrihetens
grenser. Dog mer enn antydet retten at grensene her nok var overskredet."

Høyesterett mente jo at uttalelsene var klart straffverdige. Men uansett ble du jo varetektsfengslet uten forankring i lovverket. Så det vil jo alene være grunn for saksøkning.

Eivind Berge said...

Høyesterettsdommere må gjerne mene at jeg overskred ytringsfrihetens grenser, men det er ikke de som avgjør skyldspørsmål. Jeg tror selv at jeg ville blitt frikjent, om ikke i tingretten, så i hvert fall av en jury i lagmannsretten. Du må også huske på at vi på grunn av dette tullet med "offentlighet" heller aldri kom så langt som å forsvare oss mot anklagene i lys av konkrete ytringer, så det du siterer er en ensidig fremstilling.

Uansett har jeg krav på oppreisningserstatning, og det skal vi ettertrykkelig bevise i rettssaken nå den 24. november.

Anonymous said...

Det bør ikke foreligge en ensidighet i en masteropgave. Det er i så fall å regne som en svakhet på tross av at man gjerne bærer preg av en mening, i alle tilfeller i konklusjonen. Jeg synes oppgaven er veldig bombastisk i forhold til utfall, gitt at lovteksten hadde vært oppdatert. Men masterstudenten om det.

Forøvrig bet jeg meg merke i følgende:

"Siktede hevdet overfor tingrettten (under fengslingsmøtet) at vilkåret om “Iværksettelsen”
ikke var oppfylt. Det ble vist til juridisk litteratur hvor det er lagt til grunn at generelle oppfordringer
til straffbare handlinger ikke omfattes av § 140, samt at det må stilles krav om at
siktede har anmodet en eller flere om iverksettelse av en eller flere konkrete straffbare
handlinger. Tingretten har ikke tatt stilling til om siktede har oppfordret til iverksettelse av
46
straffbare handlinger og det ble heller ikke gjenstand for analyse i de øvrige rettsinstanser
da saken ble “felt” på punktet om “offentlighet”.
Som det fremgår av straffelovens kommentarutgave henvises det til straffeloven § 94 for
tolkningen av § 140. Av lovmotivene til § 94 går det frem at den spesielle straffeleggingen
av oppfordringer særlig er ment for å ramme tilfeller der oppfordringen ikke var alvorlig
ment. Denne begrunnelsen viser at regelen ikke først og fremst tar sikte på å motarbeide
konkrete straffbare handlinger/iverksettelser, men at det er selve den offentlige agitasjonen,
som lovgiveren opprinnelig har villet ramme (Husabø 1999:323-326) (Matningsdal &
Bratholm 2003:202). Av dette kan en utlede at Berges innvendinger under fengslingsmøtet
heller ikke burde ha ledet frem om den hadde strandet på dette punktet."

En av de første ganger jeg har sett en juridisk gjennomgang av tolkningen av lovregelen. Her synes det som studenten er uvillig til å gi regel samme innhold som hos den siktede

Eivind Berge said...

Det var en merkelig argumentasjon og en enda mindre holdbar konklusjon. § 140 er spesielt ment å ramme oppfordringer som ikke er alvorlig ment? Jeg tror det stemmer veldig dårlig med hvordan § 140 faktisk er brukt. I de få tilfeller jeg kjenner til at oppviglerparagrafen er brukt overhodet, så er det absolutt snakk om oppfordringer som er alvorlig ment. Det mest typiske jeg tenker på er for eksempel å stå på gaten med en ropert og oppfordre en folkemengde til å demonstrere ulovlig og angripe politiet der og da og slikt. Altså må loven helt klart kunne sies å motarbeide konkrete straffbare handlinger/iverksettelser.

Øyvind Holmstad said...

I cannot understand why our governments waste their time on such nonsense as your case with this scenario ahead of us. Or maybe they believe in the Singularity?

Anyway, is it ok if I reprint this text with an reference to your blog?

Eivind Berge said...

Yes, Øyvind, feel free to reprint my text anywhere.

I am also amazed at the trivialities our authorities focus their efforts on. They seem to think business as usual is a permanent condition that nothing can threaten, and it will be really interesting to see how long they can cling to this belief.

Thomas said...

The irony is that US has been driving down the price of oil in order to weaken Russia and Iran. The short sightedness of US and EU politicians will seem very silly in a few years and the EU sanctions on Russia especially. There is also no doubt that feminism contributed very greatly to this madness. Putin is the bane of Western feminists and manginas. He is seen as an unreconstructed man and therefore dangerous. He is routinely referred to as a "thug" in the British media, not because his government is qualitatively more thuggish than the Orwellian UK government but because the thuggery was directed against people such as Pussy Riot.

http://www.voltairenet.org/article185835.html

Anonymous said...

eivind berger er en sosial taper som aldri har oppnådd oppmerksomhet blandt andre enn andre tapere og hans sexuelt og sosialt misbrukte såkalte kjæreste. Slike som berger kommer aldri til å oppnå noe i storsamfunnet, heldigvis.En taper som aldri kan gå i seg selv, uten selvkritisk sans, uten fortsåelse for at majoriteten av mennesker oppfatter han som ekkel, forblir den ekle figuren han elsker å fremstå som, i dagens globalisrte nettsamfunn kan ethver utskudd finne medsammensvorne, være seg pedofile, nazizter, ISIS, nekrofile hva som helst, gjerne en blanding av alt overfornevnte

Eivind Berge said...

Hører folk som tror på peak oil også til utskuddene, mener du? Man må vel tro på evig vekst for å være sosialt akseptert. :) Og diverse andre løgner og umuligheter og hatefulle fordommer. Jeg tenker det er best å være et utskudd når majoriteten er så forskrudd.

jack said...

Note though that the peak energy production in the graphic lies suspiciously at year 2015 (and downhill all the way from there).

Eivind Berge said...

That means we will find out pretty soon if she is right. I think there is a good chance 2015 really will be the year of the peak.